Zarządzanie i dowodzenie

O kierunku

Studia na kierunku zarządzanie zapewniają studentom zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin specjalistycznych, w zależności od wybranej specjalności. Szeroka oferta wydziałowa sprawia, że absolwenci kierunku mają gruntowne podstawy do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy w przemyśle, instytucjach finansowych, usługowych i produkcyjnych, w organizacjach gospodarczych, ale przede wszystkim w administracji państwowej, wojskowej i samorządowej. Studia I stopnia (licencjackie) prowadzone są dla absolwentów szkół średnich, posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Studia trwają sześć semestrów. Program obejmuje 1200 godzin zajęć programowych i prowadzi, po uzyskaniu absolutorium i obronie pracy licencjackiej, do uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Zaliczenia, kolokwia i egzaminy odbywają się w ramach godzin programowych poszczególnych przedmiotów. Praktyki studenckie realizowane są po I lub II roku w okresie lipiec-wrzesień przez 3 tygodnie. Po 6 semestrze odbywa się egzamin licencjacki. Studia I stopnia realizowane są w sześciu specjalnościach: zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w środowisku informacyjnym, finanse i rachunkowość w zarządzaniu, dowodzenie oraz zarządzanie lotnictwem. Kierunek zarządzanie jest realizowany w AON na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Kwalifikacje absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Specjalności

  • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • zarządzanie jakością
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!