Zarządzanie i dowodzenie

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie otrzymujący tytuł zawodowy magistra, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów efektywnego ich rozwiązywania.

Będzie to osoba posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer średniego/wyższego szczebla w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym oraz podczas prowadzenia własnej działalności. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności zarządzanie i dowodzenie będąc przygotowanym do realizacji zadań cywilno-wojskowych będzie sprawnie kierował zespołami w organizacjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), będzie umiejętnie kierował zespołami oraz skutecznie komunikował się i negocjował.

Absolwent specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych na studiach licencjackich, będzie posiadał wiedzę teoretyczną i umiejętności do sprawnego i twórczego wykonywania pracy na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, wymagających kompetencji z  zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w komórkach personalnych w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, w administracji państwowej i samorządowej, a ponadto w organizacjach gospodarczych. Absolwent, pogłębiając podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, będzie diagnozował i kreował procesy zarządzania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi oraz wykorzystywał nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami.  W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zaprojektować komórkę personalną oraz modelować procesy personalne. Ponadto będzie potrafił wykorzystać marketing personalny i badania operacyjne w zarządzaniu organizacją. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.

Absolwent specjalności zarządzanie lotnictwem będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania oraz kierowania organizacjami lotniczymi, a także pogłębioną wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa. Będzie znał i rozumiał procesy zachodzące w społeczeństwie oraz zasady funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, a także zakres jego użycia w czasie kryzysu i wojny.

Specjalności

  • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • finanse i rachunkowość w zarządzaniu
  • zarządzanie jakością
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!