Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Studia trzeciego stopnia prowadzone w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia umiejscowione są w obszarze i dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności. W programie studiów uwzględnia się pokrewne dyscypliny, które dają podstawę merytoryczną do prowadzenia badań i osiągnięcia stopnia doktora zarówno w dyscyplinie nauk o obronności jaki i w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów drugiego stopnia i równorzędnych. Odbycie studiów umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy dotyczącej problemów obronności i bezpieczeństwa zawartych w specjalnościach określonych uchwałą Rady Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

Program studiów obejmuje różne formy zajęć dydaktycznych, których celem jest zdobycie kompetencji merytorycznych, naukowych i dydaktycznych z zakresu nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie. Osiągnięte kompetencje umożliwiają prowadzenie badań oraz opracowania ich wyników w formie rozprawy doktorskiej.

Studia doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są w trybie niestacjonarnym i stacjonarnym. Studia niestacjonarne są odpłatne. Program studiów realizowany jest w comiesięcznych trzydniowych zjazdach (piątek, sobota, niedziela) od października do czerwca. W czerwcu organizowany jest dodatkowy zjazd na sesję egzaminacyjną, a we wrześniu na sesję poprawkową.

W okresie zjazdów doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach, uzyskują zaliczenia oraz egzaminy, a także prowadzą badania naukowe i korzystają z pomocy swojego opiekuna naukowego lub promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Uczestnicy studiów stacjonarnych wykonują te zadania również poza okresami zjazdów. Każdego roku doktoranci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów odbywają praktykę dydaktyczną odpowiednio w liczbie 90 lub 10 godzin dydaktycznych w wybranej uczelni.

W trakcie pierwszego i drugiego roku studiów doktoranci zdobywają wiedzę zmetodologii badań, dydaktyki oraz podstawowych przedmiotów w danej dyscyplinie naukowej i osiągają kompetencje do otwarcia przewodu doktorskiego oraz organizowania badań. W trakcie trzeciego roku studiów doktoranci pogłębiają wiedzę w wybranej specjalności naukowej, prowadzą badania naukowe i doskonalą umiejętności dydaktyczne. Czwarty rok studiów przeznaczony jest na zakończenie badań i opisanie ich wyników w formie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora. W trakcie studiów stwarzane są możliwości do zakończenia i opracowania wyników badań po zaliczeniu drugiego roku.

KIEROWNIK STUDIÓW DOKTORANCKICH

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI

tel. 022 6-813-515

e-mail: a.czuprynski@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!