Wydział Wychowawczy

O Wydziale

Wydział Wychowawczy jest jednostką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej powołaną do realizacji zadań w zakresie planowania, organizacji, koordynowania oraz prowadzenia działalności wychowawczej w Uczelni. Do zadań wydziału należy również prowadzenie działalności promocyjnej i kreowanie właściwego wizerunku Uczelni w kraju i za granicą. W zakresie obszaru funkcjonowania wydział współpracuje z organami administracji samorządowej, stowarzyszeniami kombatanckimi i społecznymi oraz instytucjami oświatowymi.

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. 56

tel. 261-813-311
promocja@aon.edu.pl


Szef Wydziału
ppłk mgr Marek SZEWCZYK
tel. 261-813-311
ma.szewczyk@aon.edu.pl

Klub AON

Ważne miejsce w strukturach Wydziału Wychowawczego zajmuje Klub AON prowadzący działalność kulturalno-oświatową w Uczelni. Klub dysponuje bazą do organizacji imprez kulturalno-oświatowych: koncertów, wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, szkoleń, konferencji, przeglądów twórczości artystycznej oraz zajęć w kołach zainteresowań. Jest otwarty na współpracę z ośrodkami kultury i środowiskami twórczymi.

Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 56

Kierownik Klubu

mgr Anna KULIS
a.tomaszewska@aon.edu.pl

wz. Agata ŁATWIŃSKA
a.latwinska@aon.edu.pl
tel. 261-813-125

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!