Wydział Organizacji Studiów

O Wydziale

Wydział jest jednostką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej wspierającą realizowanie przez podstawowe jednostki organizacyjne planów studiów, a także studiów podyplomowych oraz planowanie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących. Współuczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych regulujących proces kształcenia na studiach doktoranckich, magisterskich, licencjackich, podyplomowych i kursach. Przygotowuje analizy, oceny i sprawozdania oraz gromadzi materiały statystyczne dotyczące realizowania i organizacji procesu dydaktycznego uczelni. Utrzymuje kontakty z komórkami organizacyjnymi ministerstwa obrony narodowej w zakresie realizacji zadań dydaktycznych. Prowadzi centralną ewidencję studentów i absolwentów.


Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 101

tel. / fax 261-813-510

Szef Wydziału
ppłk Jarosław Pałuba

tel. 261-814-783
j.paluba@aon.edu.pl

Centrum ewidencji studentów i absolwentów (album studentów, dyplom)
Halina JABŁOŃSKA
261-813-713
h.jablonska@aon.edu.pl

Kursy doskonalenia zawodowego
Maria WITECKA
261-813-146
ma.witecka@aon.edu.pl

Wspieranie procesu dydaktycznego
Bogdan BULANDA
261-813-686
b.bulanda@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!