Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Studia doktoranckie WBN

Studia doktoranckie na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego są prowadzone w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Kształcenie na studiach trwa cztery lata, ale program studiów może być zrealizowany w ciągu trzech lat. Istnieje też możliwość przedłużenia studiów o jeden rok, w uzasadnionych przypadkach. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki, który trwa od 1 października do 30 września. Kształcenie zorganizowane odbywa się trzy dni w miesiącu (piątek-niedziela), w ciągu roku akademickiego. Doktoranci studiują pod kierunkiem opiekuna naukowego wybranego/wskazanego przez kandydata na doktoranta, powoływanego nastepnie przez dziekana wydziału, a po wszczęciu przewodu, pod kierunkiem promotora powoływanego przez radę wydziału. Szczegółowe warunki przebiegu studiów określa Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Obrony Narodowej.
Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne – w początkowym okresie wspólne dla wszystkich doktorantów danego rocznika, następnie zajęcia kierunkowe w wybranych przez doktoranta modułach w jednostkach organizacyjnych Wydziału, w których doktoranci realizują przewody doktorskie, seminaria doktoranckie prowadzone przez promotorów (opiekunów naukowych). Ponadto, prowadzenie badań pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego) oraz indywidualną pracę badawczą i redagowanie rozprawy doktorskiej. Przewiduje się również dla studentów studiów stacjonarnych udział w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć prowadzonych przez promotora (opiekuna naukowego) oraz samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przez Senat AON. Kształcenie językowe prowadzone jest w formie indywidualnych konsultacji i ćwiczeń do wyboru z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.

Na pierwszym roku studiów doktoranci powinni opanować teoretyczne podstawy metodologii badań naukowych, zasady redakcji rozprawy doktorskiej i uzyskać wiedzę z zakresu podstaw bezpieczeństwa. Kształcenie podstawowe z zakresu bezpieczeństwa powinno stworzyć możliwość wyboru obszaru, problemu naukowego przewidywanego do rozwiązania w formie rozprawy doktorskiej. Do końca pierwszego semestru każdy doktorant określa zakres problemowy, jednocześnie wybierając opiekuna naukowego.

W drugim roku studiów doktoranci rozpoczynają funkcjonowanie w określonych modułach zgodnie wybranym obszarem zainteresowania. Drugi rok studiów przeznaczony jest na pogłębienie wiedzy metodologicznej oraz z zakresu bezpieczeństwa ukierunkowanego na wybrany obszar zainteresowania. Do końca drugiego roku Doktoranci powinni wszcząć przewód doktorski.

Na trzecim roku studiów doktoranci powinni pogłębić posiadaną wiedzę i zastosować ją w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Kształcenie z komunikacji werbalnej i pozawerbalnej pozwala podwyższyć sprawność w prezentowaniu pisemnym i ustnym wyników prowadzonych badań. Drugi i trzeci rok studiów poświęcony jest również zdobyciu niezbędnej wiedzy z zakresu wymagań egzaminu doktorskiego (do wyboru z filozofii, pedagogiki lub ekonomii).

Czwarty rok studiów przeznaczony jest na ugruntowanie wiedzy specjalistycznej, przeprowadzenie badań i ukończenie rozprawy doktorskiej.

Propozycja koncepcji rozprawy doktorskiej

KONCEPCJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (PROPOZYCJA)

I. TEMAT ROZPRAWY

II. SYTUACJA PROBLEMOWA

III. OGÓLNY PROBLEM BADAWCZY

IV. PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE

V. PRZEDMIOT BADAŃ

VI. CEL BADAŃ

VII. WSTĘPNE HIPOTEZY ROBOCZE

VIII. METODYKA BADAŃ

IX. WSTĘPNY UKŁAD ROZPRAWY

X. BIBLIOGRAFIA

Zakres wiedzy dla kandydatów

1. Pojęcie, rola i funkcje nauki2. Klasyfikacja nauk3. Proces, metody, techniki i narzędzia badań naukowych4. Podstawowe pojęcia, istota i składniki bezpieczeństwa5. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego6. Pojęcie i zakres edukacji dla bezpieczeństwa7. Koncepcja strategiczna NATO8. Strategia bezpieczeństwa UE9. Rola organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, UE) w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa10. Bezpieczeństwo narodowe RP w europejskim i euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa11. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego:- geostrategiczne położenie Polski- uwarunkowania geograficzne bezpieczeństwa narodowego- doświadczenia historyczne bezpieczeństwa narodowego12. Założenia polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego13. Bezpieczeństwo militarne – pojęcia, zagrożenia militarne i metody przeciwdziałania14. System bezpieczeństwa narodowego – pojęcie, funkcje i struktura15. System obronny państwa – pojęcie, funkcje i struktura16. System zarządzania kryzysowego – pojęcie, funkcje i struktura17. Siły Zbrojne – misja, funkcja i struktura oraz główne zadania rodzajów Sił Zbrojnych18. Współczesne operacje militarne – cel, istota i klasyfikacja oraz charakterystyka operacji ONZ, NATO i UE.

Literatura

1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005.2. Balcerowicz B. Siły zbrojne w państwie i w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006.3. Balcerowicz B., Pokój i nie-pokój, Warszawa 2001.4. Baylis J., Wrtitz J., Gray S, Cohen E., Strategia we współczesnym świecie, Kraków 2009.5. Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku, Warszawa 2008.6. Brzeziński M., Stany nadzwyczajne w Polskich konstytucjach, 2007.7. Cieślarczyk M., Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Siedlce 2009.8. Clausewitz C., O wojnie. Wydawnictwo „Test”. Lublin 1995.9. Grygolec W., Kościuk L., Bezpieczeństwo militarne państwa: Pojęcia. Uwarunkowania. Polityka, Warszawa 1998.10. Gryz J., Bezpieczeństwo w stosunkach transatlantyckich, Toruń 2008.11. Gryz J., Kitler W., System reagowania kryzysowego, Toruń 2007.12. Huzarski M., Zmienne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, AON, Warszawa 2009.13. Jakubczak R ., inni, Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, AON, Warszawa 2008.14. Jakubczak R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006;15. Kamiński S., Nauka i metoda. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 1992.16. Koziej, St. Między piekłem a rajem, Toruń 2008.17. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku.18. Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do UE, Warszawa 2009.19. Kozub M., Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.20. Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 2008.21. Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Toruń 2006.22. Pawłowski J. Strategiczne problemy i dylematy we współczesnym świecie, Toruń 2004.23. Polska w transatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa, Warszawa, AON, 2009.24. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. AON, Warszawa 2002.25. Ratajewski J., Elementy naukoznawstwa i główne kierunki rozwoju nauki europejskiej. Uniwersytet Śląski. Katowice 1993.26. Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 199627. Sulowski St. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2009.28. Wojnarowski J., System obronności państwa, AON, Warszawa 2005.29. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.30. Zięba R., Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2006.31. Dokumenty normatywne: Konstytucja RP, Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2007, Strategia obronności RP, Warszawa 2009, Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 2007 i 2009, Ustawy o stanach nadzwyczajnych, Rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa, itp.

Warunki i tryb rekrutacji

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ustala Senat Akademii Obrony Narodowej. W procesie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 obowiązują następujące warunki i tryb rekrutacji:

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana WBN, zwaną dalej Komisją, ma charakter konkursu, który obejmuje:
a) analizę dokumentów złożonych przez kandydatów;
b) rozmowę kwalifikacyjną.
c) kolokwium kwalifikacyjne;

2) Kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie studiów doktoranckich WBN następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie na studia;
b) kwestionariusz osobowy;
c) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis oraz ksero odpisu);
d) dwie fotografie (jedna o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, jedna o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm);
e) opis zainteresowań naukowych kandydata;
f) pisemne oświadczenie, że znane mu są przepisy dotyczące studiów doktoranckich zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
g) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone przez Radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (np. wykaz publikacji, udział w konferencjach, odbyte staże).

3) Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia upływa z dniem 26.08.2016 r. W przypadku kandydatów kończących studia magisterskie lub równorzędne w 2016 r. dopuszcza się możliwość dostarczenia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów bezpośrednio przed kolokwium kwalifikacyjnym. Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolokwium zostaną przeprowadzone w dniach 5-7 września 2016 r.

4) Na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów Komisja ustala: spełnienie wymagań formalnych, zgodność kwalifikacji z dyscypliną, w której prowadzone są studia, ocenę ukończenia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz możliwość realizacji zamierzonej problematyki badawczej we wskazanym przez kandydata wydziale. Na tej podstawie Komisja sporządza listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

5) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy odpowiednio: obszaru bezpieczeństwa lub obronności, przygotowania i motywacji kandydata do podjęcia studiów doktoranckich oraz ogólnego rozeznania w piśmiennictwie naukowym ze szczególnym uwzględnieniem właściwej dyscypliny.

6) Kolokwium kwalifikacyjne polega na przedstawieniu i uzasadnieniu projektu badawczego mającego w zamierzeniu kandydata być podstawą procedury doktorskiej.

7) W trakcie postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
a) za ocenę z dyplomu ukończenia studiów magisterskich (maksymalnie 20 pkt.)
   – ocena ukończenia studiów 4,0 – 10 punktów
   – ocena ukończenia studiów 4,5 – 15 punktów
   – ocena ukończenia studiów 5,0 – 20 punktów
b) za odpowiedź podczas rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 10 pkt.), w tym:
   – komunikatywność (0-2 pkt.),
   – erudycja i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie danej dyscypliny (0-2 pkt.),
   – umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (0-2 pkt.),
   – umiejętność i siła motywacji kandydata (0-2 pkt.)
   – znajomość piśmiennictwa naukowego danej dyscypliny (0-2 pkt.).
c) za kolokwium kwalifikacyjne (maksymalnie 30 pkt.), w tym umiejętności:
   – konceptualizacji problemu badawczego (0-8 pkt.),
   – zarysowania sytuacji problemowej (0-8 pkt.),
   – określenia głównego problemu badawczego (0-8 pkt.),
   – określenia celu badań (0-6 pkt.)
d) za osiągnięcia naukowe (maksymalnie 25 pkt.), w tym:
   – opublikowany artykuł (0-8 pkt.),
   – udział w opracowaniu monografii (0-6 pkt.),
   – wygłoszenie referatu na konferencji (0-3 pkt.),
   – udział w organizowaniu konferencji (0-1 pkt.),
   – udział w pracach koła naukowego (0-2 pkt.),
   – staż zagraniczny lub pobyt nie krótszy niż 3 miesiące w uczelni zagranicznej (0-5 pkt. ).
e) za znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem (maksymalnie 15 pkt.), w tym:
   – jeden język na poziomie C2 (10 pkt.),
   – jeden język na poziomie C1 (5 pkt.),
   – jeden język na poziomie B2 (4 pkt.).

8) Ocenę wyników rekrutacji ustala się nastepująco:
   – punkty 100-76 – ocena 5
   – punkty 75-51 – ocena 4
   – punkty 50-40 – ocena 3

9) Na podstawie ogólnej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów sporządza się listę kandydatów na studia uwzględniając, iż minimalna wymagana liczba punktów rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne wynosi 40, a na studia niestacjonarne 30. Poszczególnych kandydatów umieszcza się na liście w malejącej kolejności uzyskanych punktów.

10) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala listę kandydatów przyjętych na studia na podstawie: limitu miejsc i kolejności ustalonej na liście kwalifikacyjnej. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.

11) Decyzję o przyjęciu kandydata na studia doręcza się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty. Decyzja może być również odebrana przez kandydata osobiście w sekretariacie studiów doktoranckich.

12) Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej jest ostateczna.

13) Wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego są jawne.

14) W przypadku pozostających wolnych miejsc dziekan WBN może zarządzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie to prowadzone jest według tych samych zasad, a jego terminy określa dziekan.

 

Uwaga!

Tematem kolokwium kwalifikacyjnego będzie pisemne zaproponowanie przez kandydata tematu jego rozprawy doktorskiej i opracowanie podstawowych treści proponowanej dla tego tematu koncepcji badań.

Wykaz niezbędnych dokumentów

Kandydat na studia doktoranckie loguje się na stronie internetowej https://rekrutacja.aon.edu.pl/ a także składa w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WBN (blok 25, pok. 61) następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia;

b) kwestionariusz osobowy;

c) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis oraz ksero odpisu);

d) trzy fotografie (dwie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, jedna o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm);

e) opis zainteresowań naukowych kandydata;

f) pisemne oświadczenie, że znane mu są przepisy dotyczące studiów doktoranckich zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

1.Aktywacja internetowego systemu rejestracji kandydatów na studia: 4 maja 2016

2.Ostatni dzień rejestracji: 19 sierpnia 2016

3.Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia: do 26 sierpnia 2016

4.Rozmowy kwalifikacyjne: 5 – 7 września 2016

5.Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne: 12 września 2016

Kontakt

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. inż. Ryszard SZPYRA tel. 261 813 641 r.szpyra@aon.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich

Anna Kaczorek

tel. 261 814 657 a.kaczorek@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!