Wyższe Kursy Obronne

 

O WKO - Cele, przebieg i uczestnicy kursu

Akademia Obrony Narodowej, wywiązując się z zadania powierzonego przez premiera RP, a następnie przez ministra obrony narodowej, polegającego na organizacji i prowadzeniu Wyższych Kursów Obronnych, otworzyła się na instytucje państwa oraz samorządy, kształcąc kadry administracji w zakresie bezpieczeństwa.

Zasadnicze cele kształcenia obronnego na Wyższych Kursach Obronnych obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych, przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny oraz kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających kształceniu.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z programem, w którym ujęta jest w szczególności problematyka:

• międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa państwa, • procesów integracyjnych z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa, • podstawowych zasad funkcjonowania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, • polityki bezpieczeństwa, w tym strategii bezpieczeństwa narodowego RP, • zasad funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny, • organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów, • utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania, • planowania operacyjnego i programowania obronnego, • realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, • współpracy cywilno- wojskowej, • ochrony ludności w warunkach prowadzenia działań obronnych, • ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, • ochrony dóbr kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego, • ochrony informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

Przebieg kursu

Wyższe Kursy Obronne umiejscowione są w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego. Po wznowieniu kursu w drugiej połowie 2007 roku, prowadzenie kursu powierzono panom: Franciszkowi Zajączkowskiemu i Adamowi Zgryzie.

Do dyspozycji WKO przeznaczona jest sala wykładowa z wyposażeniem standar-dowym (wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do sieci komputerowej akademickiej, wykorzystywana również w procesie dydaktycznym AON) oraz dwa pomieszczenia kancelaryjne i jedno pomieszczenie rekreacyjne (sala kameralna) dla słuchaczy, która wykorzystywana jest do uroczystości rozpoczęcia i zakończenia Wyższych Kursów Obronnych.

Materiały dydaktyczne (opracowania) wydawane uczestnikom szkolenia drukowane są przez Wydawnictwo AON. Główną formą zajęć na Wyższych Kursach Obronnych są wykłady i konwersatoria, stanowiące ponad połowę czasu zajęć. Omawiane są na nich kryteria bezpieczeństwa państwa, problemy funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wizje i koncepcje oraz dokumenty strategiczne, które pozwalają na integrację i mobilizację różnych środowisk wokół problematyki bezpieczeństwa państwa. Pozostałe formy kształcenia to informacje, gry decyzyjne i podróże studyjne. W czasie popołudniowym uczestnicy kursu mogą korzystać z Akademickiego Ośrodka Sportowego: basenu, siłowni, hali sportowej oraz strzelnicy AON.Każda grupa słuchaczy Wyższych Kursów Obronnych uczestniczy w spektaklu teatralnym, a także w pokazie uzbrojenia i strzelaniu z pistoletu VIST – 94 w Wojsko-wym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce lub zwiedza Zamek Królewski.

Program kształcenia Wyższych Kursów Obronnych realizowany jest według uzgodnionego z dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego i zatwierdzonego przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej planu szkolenia.

Kształcenie odbywa się z zachowaniem ośmiogodzinnego dnia zajęć dydaktycznych (08:00 – 15:30) oraz cztery godziny zajęć popołudniowych (18:00 – 22:00). Rocznie organizowane jest szkolenie średnio dla 13 – 15 grup w 16 – 18 zjazdach. W zależności od składu grupy szkoleniowej, zjazd trwa od 5 do 10 dni.

Uczestnicy kursu

W kształceniu uczestniczą: posłowie RP, senatorowie RP, a także kadra administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego – równorzędni, oraz kierownicza kadra administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego – równorzędni. Ponadto, w kształceniu uczestniczą dyrektorzy (zastępcy) komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych – równorzędni, a także dyrektorzy (zastępcy) wydziałów urzędów wojewódzkich, komendanci (zastępcy): komend wojewódzkich policji, komend wojewódzkich państwowej straży pożarnej, oddziałów straży granicznej. W kształceniu mogą także brać udział prezydenci miast na prawach powiatu, oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązek prowadzenia spraw obronnych, a także osoby zgłoszone do Ministra Obrony Narodowej przez organizacje pozarządowe, związki zawodowe i redakcje mass mediów.

Parlamentarzyści RP uczestniczą w kursie na zasadzie dwustronnych uzgodnień między ministrem obrony narodowej a marszałkiem Sejmu i Senatu. Skierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Historia i podstawy prawne

Nowe wyzwania początku lat dziewięćdziesiątych były przyczyną poszerzenia spektrum bezpieczeństwa. To właśnie te wyzwania oraz potrzeba sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi spowodowały objęcie kształceniem z zakresu bezpieczeństwa kierowniczej kadry administracji publicznej. W 1994 r. premier RP Waldemar Pawlak polecił ministrowi obrony narodowej admirałowi Piotrowi Kołodziejczykowi, zorganizowanie Wyższych Kursów Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej w Akademii Obrony Narodowej. Ukoronowaniem tych działań, było otwarcie 15 stycznia 1995 r. w Akademii Obrony Narodowej, przez sekretarza stanu I zastępcę ministra obrony narodowej Jerzego Milewskiego i komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. broni dr. inż. Tadeusza Jemioło, pierwszego kursu kierowniczej kadry administracji publicznej w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Wyższy Kurs Obronny zainaugurowała grupa ministerialna. W miarę upływu lat, ukończeniem Wyższego Kursu Obronnego objęto również parlamentarzystów oraz administrację samorządową. Godny podkreślenia jest fakt, że w dokumentach realizujących całokształt polityki personalnej w administracji rządowej, znalazł się zapis uzależniający realizację kariery w administracji publicznej od ukończenia Wyższego Kursu Obronnego. Wyższe Kursy Obronne Kierowniczej Kadry Administracji Publicznej powołano na podstawie Uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. oraz Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 113/MON z dnia 7 grudnia 1994 r. i Decyzji I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej Nr 50 z dnia 20 grudnia 1994 r., a ich organizatorem był Departament Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który również dokonywał naboru kandydatów na Wyższy Kurs Obronny. Obecnie obowiązek organizacji kształcenia na WKO prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej spoczywa na ministrze obrony narodowej. Kursy prowadzone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16 z 2004 r. poz. 150), które określa organizację kształcenia obronnego w państwie, jego podmioty, zadania w zakresie planowania i realizacji oraz właściwości organów realizujących kształcenie. Podstawą organizowania kursu i planowania zajęć są: „Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009 – 2018” „Program Wyższych Kursów Obronnych zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej”

Absolwenci WKO

Dla każdego, kto miał kontakt z Wyższymi Kursami Obronnymi, nie jest tajemnicą ile dobra – zarówno dla uczelni, jak i całego sektora bezpieczeństwa państwa – przyniosła i nadal przynosi ta forma kształcenia. W okresie dziewiętnastu lat Wyższe Kursy Obronne ukończyło 3891 absolwentów – przedstawicieli administracji publicznej, a wśród nich: 125 parlamentarzystów, 2988 urzędników administracji rządowej wszystkich szczebli (komendantów głównych i wojewódzkich: Policji – 65, Państwowej Straży Pożarnej – 90, Szkół PSP – 7, Centrum Szkolenia SG i Oddziałów Straży Granicznej – 48, Biura Ochrony Rządu – 9, Służby Więziennej 16) oraz 778 urzędników administracji samorządowej, w tym: 70 osób z Urzędów Marszałkowskich i 708 Starostów i Wicestarostów.

absolwenci

Opisy tematów WKO

TEMAT: Zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP

Prowadzący: prof. dr inż. Tadeusz JEMIOŁO (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem wykładu jest zapoznanie uczestników kursu z zewnętrznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa RP, w szczególności z:

* Otoczeniem bliższym i dalszym RP oraz wyzwaniami i zagrożeniami wynikającymi z tego; * Geopolitycznym położeniem Polski; * Wpływem procesu integracji i globalizacji na bezpieczeństwo RP; * Bezpieczeństwem energetycznym RP; * Miejscem i rolą USA, Rosji i Ukrainy w polityce bezpieczeństwa Polski.

TEMAT: Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa

Prowadzący: inż. Ryszard MYTKO (temat realizowany jest w formie wykładu.

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką realizacji zadań związanych z organizacją systemu kierowania obroną państwa, w zakresie:

* miejsca i roli systemu kierowania obroną państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; * podstaw prawnych do realizacji zadań dotyczących przygotowania systemu kierowania; * miejsca i roli organów administracji publicznej w systemie kierowania obroną państwa; * zadań realizowanych na poszczególnych poziomach modelu kierowania obroną państwa; * działań podejmowanych przez organy administracji publicznej w ramach przygotowania systemu kierowania obroną państwa; * najważniejszych przedsięwzięć realizowanych na potrzeby doskonalenia modelu kierowania w państwie.

TEMAT: Strategiczne aspekty bezpieczeństwa euroatlantyckiego

Prowadzący: prof. dr hab. Stanisław KOZIEJ (temat realizowany jest w formie wykładu z elementami konwersatorium).

Celem jest zapoznanie uczestników kursu z uwarunkowaniami globalnymi i euroatlantyckimi oraz głównymi kierunkami kształtowania się strategicznego środowiska bezpieczeństwa, najnowszymi zmianami w koncepcjach strategicznych oraz systemach bezpieczeństwa.

Główne zagadnienia:

* Megatrendy rozwoju strategicznego środowiska bezpieczeństwa(globalizacja, symetryzacja); * Transnarodowe rozumienie bezpieczeństwa; * Zmiana charakteru konfliktów i kryzysów międzynarodowych; * Nowe elementy w koncepcjach strategicznych organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO, UE) oraz głównych mocarstw (USA, Rosja i Chiny); * Konsekwencje dla bezpieczeństwa Polski, zmian w globalnej i euroatlantyckiej przestrzeni bezpieczeństwa.

TEMAT: Miejsce i rola administracji publicznej w narodowym modelu HNS

Prowadzący: dr Sławomir OLEARCZYK (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza w państwie, w zakresie:

* uwarunkowań kształtowania się narodowego modelu HNS, * doświadczeń z praktycznej realizacji zadań na rzecz wsparcia wojsk sojuszniczych, * sposobu ujęcia problematyki HNS w aktach prawnych dotyczących przygotowań obronnych, * zadań realizowanych na poszczególnych poziomach modelu HNS, * miejsca i roli organów administracji publicznej w narodowym modelu HNS, * zakresów działań podejmowanych przez organy administracji publicznej na rzecz zapewnienia funkcjonalności modelu HNS, * najważniejszych przedsięwzięć realizowanych na potrzeby doskonalenia modelu HNS w państwie.

TEMAT: Zasady współpracy cywilno-wojskowej

Prowadzący: dr Sławomir OLEARCZYK (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współpracy cywilno-wojskowej realizowanej na potrzeby przygotowań obronnych, w zakresie:

* ogólnych uwarunkowań współpracy cywilno-wojskowej, * charakterystyki podmiotów cywilnych i wojskowych, * przedstawienia miejsca i roli współpracy cywilno-wojskowej w operacjach prowadzonych przez NATO, * charakterystyki rodzajów współpracy, * określenia celu realizacji współpracy cywilno-wojskowej, * przestawienia głównych zasad dobrej współpracy cywilno-wojskowej realizowanej w czasie pokoju, kryzysu i wojny, * wskazanie kierunków doskonalenia współpracy.

TEMAT: Programowanie i zasady finansowania pozamilitarnych przygotowań obronnych. Przeglądy obronne.

Prowadzący: dr inż. Andrzej WOCHNA (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką programowania obronnego w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, w zakresie:

* podstawowych pojęć z zakresu planowania obronnego, * podstaw prawnych planowania obronnego, * dokumentów wykonywanych w ramach programowania obronnego dotyczących pozamilitarnej części systemu obronnego państwa, * zakresu merytorycznego programów pozamilitarnych przygotowań obronnych, * podstaw prawnych wydatków obronnych w państwie, * zasad finansowania przedsięwzięć planowanych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych, * dokumentów analitycznych wykonywanych w ramach przeglądów obronnego w państwie,

TEMAT: Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski

Prowadzący: prof. dr hab. Julian SKRZYP (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z geostrategicznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa Polski. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest: * zapoznać słuchaczy z podstawowymi koncepcjami geopolitycznymi wybranych państw; * omówienie pojęcia kodu geopolitycznego oraz przedstawienie słuchaczom zmienności przywództwa globalnego (regionalnego); * omówienie geostrategicznego położenia Polski przed i po transformacji ustrojowej; * przedstawienie zmienności sytuacji geostrategicznej, w tym rywalizacji mocarstw w zawłaszczaniu obszarów morskich oraz regionów występowania surowców strategicznych.

TEMAT: Zagrożenia bezpieczeństwa RP

Prowadzący: płk Leszek Pajórek / Anna Iwaszkiewicz (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką złożoności współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski, a zwłaszcza przedstawienie: * podstawowych pojęć: bezpieczeństwa; bezpieczeństwa narodowego; szans, ryzyk, wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; * typologii bezpieczeństwa narodowego, klasyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, zagadnień związanych z percepcją zagrożeń; * identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Polski: zagrożeń globalnych/asymetrycznych, politycznych, militarnych, ekonomicznych, informacyjnych, ekologicznych; * form przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego i podmiotów za to odpowiedzialnych; * dokumentów i literatury przedmiotu poświęconym tematyce zagrożeń bezpieczeństwa narodowego; * wniosków.

TEMAT: Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa

Prowadzący: dr Marlena Karnowska-Werner (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi prawami funkcjonowania NGO oraz rolą jaką spełniają w systemie obronnym państwa. Tematyczna struktura treści: * Prawne uwarunkowania NGO; * NGO w bezpieczeństwie i obronności Polski w XXI wieku; * Trzy sektory państwa demokratycznego; * Warunki przetrwania i rozwoju państw; * Istota sprawnej i silnej demokracji; * Współdziałanie rządowych i pozarządowych komponentów w bezpieczeństwie narodowym; * Aktywność GO na rzecz bezpieczeństwa; * Współpraca NGO z wojskiem.

TEMAT: Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategia Obronności RP

Prowadzący: płk Leszek Pajórek / Anna Iwaszkiewicz (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP i Strategii Obronności RP, w zakresie: * rangi i celu ww. dokumentów; * podstaw prawnych, trybu i implikacji ich przyjęcia; * miejsca i znaczenia wśród narodowych dokumentów z obszaru bezpieczeństwa i obrony; * rysu historycznego dotyczącego poprzednich strategii oraz etapów prac nad obowiązującymi dokumentami; * struktury i najważniejszych zagadnień ujętych w obydwu strategiach (1. interesy narodowe i cele strategiczne RP, ocena uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, koncepcja bezpieczeństwa narodowego, system bezpieczeństwa narodowego RP; 2. koncepcja obronności RP, system obronny państwa, Siły Zbrojne RP w systemie obronnym państwa, przygotowania obronne państwa, kierunki transformacji systemu obronnego państwa); * mocnych i słabych stron obowiązujących strategii.

TEMAT: System zarządzania kryzysowego w NATO i UE

Prowadzący: płk Roman Dajlido / Grażyna Borzewska / Michał Staśkiewicz (temat realizowany jest w formie wykładu).

Celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką zarządzania kryzysowego w NATO i UE, w zakresie: * przesłanek i istoty zarządzania kryzysowego w NATO i UE; * podstaw prawnych zarządzania kryzysowego obu organizacji; * procesu zarządzania kryzysowego obu organizacji; * struktur NATO i UE biorących udział w procesie zarządzania kryzysowego; * mocnych i słabych stron procesu zarządzania kryzysowego; * prowadzonych operacji; * perspektyw i dylematów współpracy NATO – UE.

Harmonogram zajęć

Podpisany harmonogram na rok 2016 - Kopia 

Kontakt

Wyższe Kursy Obronne umiejscowione są w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownictwo Kursu

Kierownik Wyższych Kursów Obronnych

Franciszek Zajączkowski tel/fax. 261- 813-695 e-mail: f.zajaczkowski@aon.edu.pl

Odpowiedzialny za zabezpieczenie administracyjno-logistyczne

Adam Zgryza tel. 261-813-990 e-mail: a.zgryza@aon.edu.pl wko@aon.edu.pl

Na skróty

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!