Studia podyplomowe

Zaangażowanie Polski w euroatlantyckich i europejskich strukturach bezpieczeństwa stwarza potrzebę przygotowania polskich specjalistów ze znajomością zagadnień wojskowych i obronnych, swobodnie poruszających się w obszarze bezpieczeństwa. Poszerza się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy aktywnie wspierać będą polskie członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i zasilą struktury państwowe, międzynarodowe oraz godnie będą reprezentować nasz kraj w instytucjach międzynarodowego bezpieczeństwa.

Odpowiedzią na powyższe wymogi jest oferta studiów podyplomowych na Akademii Obrony Narodowej. W bieżącym roku akademickim to 18 kierunków, oscylujących wokół obszaru bezpieczeństwa i obronności. Studia adresowane są do żołnierzy zawodowych, pracowników administracji państwowej, nauczycieli akademickich, dziennikarzy a także do osób zainteresowanych tą problematyką – wywodzących się z innych środowisk.

 

Harmonogram semestr letni 2014

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej 21 lutego 2014 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia 24–27 lutego 2014 r.

Ogłoszenie wyników przez wydziałowe komisje rekrutacyjne 28 lutego 2014 r.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

* wniosek na formularzu
* odpis lub potwierdzona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia (magisterskich)
* potwierdzenie wniesienia na konto Akademii opłaty rekrutacyjnej
* 3 fotografie (format legitymacyjny 37 x 52 mm)
* ankieta osobowa na formularzu

ZASADY REKRUTACJI

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą starać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich. Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może się odbywać na podstawie daty zgłoszenia albo na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę ilość zgłoszeń oraz program studiów.

W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, treść i liczbę pytań ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci są wcześniej poinformowani o konieczności przygotowania się do rozmowy.

Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat ustala rektor, na wniosek kierownika właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej.
Studia podyplomowe są płatne z góry za semestr, przed jego rozpoczęciem. W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek uczestnika studiów, zaopiniowany przez kierownika studiów podyplomowych, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty semestralnej na dwie raty. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe może, w trybie i na zasadach przewidzianych w ust. 3, wydać decyzję o częściowym zwolnieniu uczestnika z opłaty za studia.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się zgodnie ze szczegółowymi warunkami rekrutacji na studia, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 4.
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej ogłasza: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia tych studiów.

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez komisję rekrutacyjną, powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej.

Decyzję o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu na studia podyplomowe podejmuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia podyplomowe, na podstawie wniosku komisji rekrutacyjnej. Decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, który wydał decyzję.

Wpisanie kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych uwarunkowane jest:
1)    zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
2)    złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów.

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!