Studia II stopnia (magisterskie)

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. w Akademii Obrony Narodowej obowiązuje trójstopniowy system studiów, przewidujący przebieg kształcenia od studiów I stopnia ( licencjackich), poprzez studia II stopnia ( magisterskie), aż do rozpoczęcia kariery naukowej na studiach III stopnia ( doktoranckich ). Przyjęcie na studia w Akademii Obrony Narodowej nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych).

Studia II stopnia w Akademii Obrony Narodowej kończą się tytułem zawodowym magistra. Uzupełniające studia magisterskie proponowane są na kierunkach:

bezpieczeństwo narodowe (na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego)

oraz

zarządzanie i dowodzenie w specjalnościach: zarządzenie i dowodzenie w organizacjach publicznych, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse i rachunkowość w zarządzaniu, zarządzanie jakością,

logistyka w specjalnościach: logistyka systemów gospodarczych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, transport, transport kolejowy

lotnictwo w specjalności: organizacje lotnicze,

obronność w secjalności: obronność państwa (na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia).

Zajęcia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studenci studiów magisterskich w ramach wybranej specjalności zdobywają rzetelną wiedzę obszaru bezpieczeństwa, obronności i zarządzania. Treści programowe opierają się na efektach kształcenia uzyskanych w toku studiów licencjackich, jednocześnie zawierają dodatkowe elementy, pogłębiające wiedzę w danym obszarze.

Studia uzupełniające mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy na samodzielnych stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym i obronnością, w administracji rządowej i samorządowej oraz w strukturach służb mundurowych: Sił Zbrojnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej czy Służby Więziennej. Absolwent Akademii Obrony Narodowej przygotowany do twórczego rozwiązywania problemów szeroko pojętego bezpieczeństwa; wypracowywania i podejmowania decyzji w warunkach stresu i chaosu informacyjnego; organizowania przedsięwzięć i procedur reagowania kryzysowego oraz kierowania zespołami ludzi.

Po ukończeniu studiów magisterskich, absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich.

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!