Pion Ochrony Informacji Niejawnych

POIN

Pion ochrony informacji niejawnych jest samodzielną jednostką organizacyjną Uczelni odpowiedzialną za zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych podległy Rektorowi-Komendantowi AON.

Do Pionu należy:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  • zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
  • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Uczelni w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  • organizacja i zapewnienie ochrony fizycznej Uczelni.


Al. gen. A. Chruściela „Montera” 103
00-910 Warszawa
bud. nr 101

* * *

Pełnomocnik Rektora-Komendanta
ds. ochrony informacji niejawnych
Szef POIN

ppłk Adam MAKSIMUK
tel. 261-813-159
a.maksimuk@aon.edu.pl

Zastępca Pełnomocnika Rektora-Komendanta
ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Arkadiusz STRZELCZYK
tel. 261-813-632
a.strzelczyk@aon.edu.pl

Kancelaria tajna
tel./fax 22 6-813-028
261-813-702

Kancelaria jawna
tel. 261-813-360
fax 261-813-175

Czynna:
pon.-pt.: 8.00-11.00, 13.00-15.00
(w przerwie praca własna)

Biblioteka tajna
tel. 261-813-166
261-814-184

Czynna:
pon.-pt.: 8.00-11.00, 13.00-15.00
(w przerwie praca własna)

Komendant ochrony
tel. 22 6-813-092
fax 22 6-813-577

Biuro Przepustek (blok nr 4)
tel. 22 6-814-016

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), zwanej dalej „ustawą” oraz §3.1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „rozporządzeniem”, w Akademii Obrony Narodowej funkcjonują następujące dokumenty określające sposób przetwarzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych: 1) „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” 2) „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym” 3) „Instrukcja przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny”. Powyższe dokumenty dotyczą wszystkich pracowników przetwarzających dane osobowe i są dostępne u szefów (kierowników) jednostek organizacyjnych lub u Administratora Danych Osobowych.

Organizacja pracy z danymi osobowymi:
W  Akademii obowiązuje następująca procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych:

1. Pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach AON wydaje Administrator Danych Osobowych (ADO) w świetle ustawy. Wzór upoważniania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Bezpośredni przełożony osoby mającej otrzymać upoważnienie lub Rektor-Komendant AON zawiadamia ADO o konieczności nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
3. Bezpośredni przełożony osoby mającej otrzymać upoważnienie określa zakres zbiorów danych osobowych (zarówno w ramach formy papierowej jak i systemu informatycznego), do których osoba winna otrzymać upoważnienie.
4. Administrator Bezpieczeństwa Informacji AON lub lokalni Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorzy Systemu Informatycznego, rejestrując nowego użytkownika w systemie, w ramach którego przetwarzane są dane osobowe, działają na podstawie upoważnienia wydanego przez ADO. ABI lub administrator systemu odnotowuje fakt posiadania upoważnienia w ewidencji nadanych kont systemowych.
5. Nadane upoważnienia są tworzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
– jeden egzemplarz przechowywane jest przez ADO, a drugi przez  osobę upoważnioną, i zawiera w szczególności:
– imię i nazwisko osoby upoważnionej,
– datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych,
– wewnętrzny numer telefonu osoby upoważnionej,
– adres e-mail osobowy upoważnionej,
– nr budynku oraz pomieszczenia, w którym osoba będzie przetwarzała dane  osobowe.

Brak wyżej wymienionego upoważnienia oznacza zakaz przetwarzania danych osobowych w ramach AON, a także brak dostępu do systemów informatycznych AON, w ramach których przetwarzane są dane osobowe.

Informuję, że rozdział 8 Art. 49 ust.1 ustawy  mówi o tym, że – Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo do których  przetwarzanie nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W zakładce dokumenty do pobrania na stronie serwisu znajdują się wzory oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w tajemnicy oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Pojęcia i definicje dotyczące danych osobowych

Dane osobowe – (art.6)–  wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej w sposób pośredni i bezpośrednio, w szczególności przez powołanie się na : numer identyfikacyjny, jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy: fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne,  kulturowe i społeczne;
Zbiór danych osobowych – każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;
Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie lub taka modyfikacja która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby której dane dotyczą;
System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;
Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym–  wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

Kontakt

mgr Anna KOLEK
Administrator Danych Osobowych

tel. 261-813-166

e-mail: a.kolek@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!