Pion Kanclerza

1. Pion Kanclerza zabezpiecza działalność dydaktyczną i badawczą Uczelni.

2. Do głównych zadań Pionu Kanclerza należy prowadzenie działalności administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej Akademii, w tym w szczególności:

1) określanie zasad dotyczących zarządzania majątkiem Akademii; 2) prowadzenie działań zapewniających zachowanie i właściwe wykorzystanie majątku Akademii oraz jego powiększanie i rozwój, zwłaszcza w zakresie: a) organizacji pracy zmierzającej do wykonywania zadań technicznych i eksploatacyjnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wszystkich obiektów akademickich, b) analizowania wpływów z najmu, dzierżawy i usług gospodarczych oraz nadzoru nad terminowym egzekwowaniem należności z tego tytułu, c) działalności inwestycyjnej i remontowej zmierzającej do powiększenia, moderni-zacji infrastruktury Akademii i utrzymania w należytym stanie technicznym budynków i obiektów Akademii, d) sprawowania i organizowania nadzoru nad prawidłową eksploatacją i konserwacją obiektów Akademii oraz urządzeń technicznych w tych obiektach, e) zaopatrzenia Akademii w niezbędne środki trwałe, materiały i urządzenia oraz ich przydział podstawowym jednostkom organizacyjnym Akademii na podstawie odrębnych ustaleń Rektora-Komendanta Akademii, f) gospodarki zasobami materiałowymi Akademii, g) nadzoru nad podległymi bezpośrednio wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi oraz ich współpracą z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Akademii.

3. Pionem Kanclerza kieruje Kanclerz, który podlega bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi.

Kanclerz dr Tomasz BASZCZYŃSKI t.baszczynski@aon.edu.pl

Sekretariat Pionu Kanclerza tel 261-813-135 fax 261-814-062 sekretariat.pk@aon.edu.pl

Kwestura

Kwestura jest komórką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej, powołaną do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego poszczególne kierunki działalności Uczelni.

KONTAKT

Kwestura

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 (bud. nr 1) 00-910 Warszawa kwestura@aon.edu.pl NIP AON: 113-00-05-367 REGON AON: 011574244

Kasa czynna: wtorek i piątek: 10.00-14.00 tel. 261-814-080

Kwestura czynna:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

KWESTOR-ZASTĘPCA KANCLERZA mgr Małgorzata Ewa MILIAN-POGONOWSKA tel. 261-813-633 m.pogonowska@aon.edu.pl

Zastępca Kwestora – Kierownik Sekcji Ewidencji Ilościowo-Wartościowej Danuta WOJTELEWICZ tel. 261-813-692 d.wojtelewicz@aon.edu.pl

Kierownik Sekcji Księgowości i Rozliczeń mgr Bogusław ALENCEWICZ (pok. 107) tel. 261-814-137 b.alencewicz@aon.edu.pl

Kierownik Sekcji Rachuby i Płac mgr Paweł CZUPRYNIAK (pok. 11) tel./fax 261-813-315

Finansowa obsługa studentów (Uczelnia XP, obiegówki) Mariola SPODAR (pok. 102) tel. 261-814-027 Jolanta DĄBROWSKA (pok. 105) tel. 261-8 13 209 Radca prawny mec. Andrzej KNAPIK (pok. 10) tel. 261-813-475

Logistyka

1. Logistyka jest komórką organizacyjną podległą Kanclerzowi, przeznaczoną do zabezpieczenia Akademii w zakresie materiałowo-technicznym, infrastruktury, obsługowo-remontowym, transportowym i medycznym. 2. Logistyka realizuje zdania związane z zabezpieczeniem działalności Akademii poprzez: 1) Zespół ds. Planowania; 2) Wydział Zabezpieczenia; 3) Sekcję Wsparcia Teleinformatycznego; 4) Wydział Infrastruktury; 5) Ambulatorium.

KONTAKT

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. LOGISTYKI płk mgr Zbigniew BACZKOWSKI tel. 261-814-127 z.baczkowski@aon.edu.pl

Zespół ds. Planowania

 Zespół ds. Planowania jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za planowanie, organizację i koordynację zamierzeń Pionu Kanclerza. Pozyskuje i gromadzi informacje z komórek organizacyjnych Pionu Kanclerza oraz z innych jednostek i komórek organizacyjnych Akademii, dokonuje ich analizy i weryfikacji, a w konsekwencji przygotowuje materiały umożliwiające podjęcie optymalnej decyzji przez Kanclerza, Zastępcę Kanclerza ds. Logistyki i Kwestora.

KONTAKT

STARSZY SPECJALISTA-KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PLANOWANIA ppłk mgr Wiesław DOŁĘGA tel. 261-813-740 w.dolega@aon.edu.pl

 

Wydział Zabezpieczenia

1. Wydział Zabezpieczenia jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia technicznego, w tym uzbrojenia i transportu oraz realizuje zaopatrywanie materiałowe akademii w obszarze żywnościowym, mundurowym, wyszkoleniowym, mps i administracyjno-biurowym. 2. Realizuje zabezpieczenie procesu dydaktycznego i działalności gospodarczej AON w zakresie materiałowo-technicznym i transportowym poprzez: 1) Sekcję Techniczną; 2) Sekcję Materiałową; 3) Kasyno AON.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU ZABEZPIECZENIA – Janusz LISIKIEWICZ tel. 261-813-470 j.lisikiewicz@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI TECHNICZNEJ – Zbigniew KORZENIOWSKI tel. 261-813-845 z.korzeniowski@aon.edu.pl

KIEROWNIK SEKCJI MATERIAŁOWEJ – Janusz MARCINIAK tel. 261-813-191 j.marciniak@aon.edu.pl

KIEROWNIK KASYNA AON – Ewa SIKORA tel. 261-813-378

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego

Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza. Odpowiada za kierowanie całokształtem działalności związanej z realizacją zadań w zakresie organizacji zabezpieczenia sprzętu łączności i informatyki dla Akademii oraz gospodarki tym sprzętem, sprzętem poligraficznym i audiowizualnym.

KONTAKT

SZEF SEKCJI WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO – Janusz LISIKIEWICZ tel. 261-813-110 j.lisikiewicz@aon.edu.pl

ADMINISTRATOR SIECI LAN  – Marcin CIUNOWICZ tel. 261-813-367 m.ciunowicz@aon.edu.pl informatyka@aon.edu.pl

Wydział Infrastruktury

Wydział Infrastruktury jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza, realizującą przedsięwzięcia mające na celu zabezpieczenie potrzeb rzeczowych Akademii w zakresie zakwaterowania, utrzymania infrastruktury oraz planowania i realizacji inwestycji i remontów.

KONTAKT

SZEF WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY – Maciej GRODZKI tel. 261-813-296 m.grodzki@aon.edu.pl

ZASTĘPCA SZEFA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY  – Maciej GRODZKI tel. 261-814-317

Ambulatorium

Ambulatorium jest komórką Logistyki Pionu Kanclerza powołaną do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia medyczno-sanitarnego w Akademii.

Zespół Zamówień Publicznych

Zespół Zamówień Publicznych jest komórką Pionu Kanclerza. Pełni rolę wykonawczą i koordynacyjną wszystkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych w AON

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH mgr Iwona ŁOPACIŃSKA tel. 261-813-217 i.lopacinska@aon.edu.pl

SPECJALISTA Jolanta TABORSKA tel. 261-813-780 j.taborska@aon.edu.pl

SPECJALISTA mgr Eliza PIÓREK tel. 261-813-717 e.piorek@aon.edu.pl

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej

Zespół Inwentaryzacji Ciągłej i Wewnętrznej Kontroli Finansowej jest komórką organizacyjną Pionu Kanclerza, przeznaczoną do organizacji i realizacji planowych i doraźnych spisów inwentaryzacyjnych środków rzeczowych i wartości pieniężnych Akademii w ciągu całego roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz organizowanie i przygotowanie poszczególnych kontroli finansowych.

KONTAKT

SZEF ZESPOŁU INWENTARYZACJI CIĄGŁEJ I WEWNĘTRZNEJ KONTROLI FINANSOWEJ mgr Monika SZUBA tel. 261-814-136 m.szuba@aon.edu.pl

SPECJALISTA Monika TABAKA tel. 261-813-136 m.tabaka@aon.edu.pl

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!