Obronność

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku obronność, opanowując podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, będzie posiadał umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i przeciwdziałania zagrożeniom. Będzie rozumiał uwarunkowania funkcjonowania instytucji narodowych w aspekcie militarnym i pozamilitarnym. W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zdiagnozować i przedstawić możliwe, rozwiązania problemów związanych z obronnością państwa. Ponadto będzie posiadał umiejętności do funkcjonowania w organizacjach publicznych, państwowych i samorządowych oraz pozna istotę Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego. Absolwent dysponując wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa będzie również przygotowany do pracy w instytucjach i organizacjach w obszarze obronności państwa.

Absolwent będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu obronności.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku obronność otrzymujący tytuł zawodowy magistra, będzie posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego.

Będzie to osoba posiadająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jako specjalista, menadżer średniego/wyższego szczebla, ekspert w organizacjach o charakterze publicznym. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Absolwent specjalności obronność państwa przygotowany do realizacji zadań cywilno-wojskowych będzie sprawnie funkcjonował z zespołami w organizacjach publicznych związanych z obronnością państwa. Posiadając umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zagrożeń w różnej skali, będzie umiejętnie kierował zespołem oraz skutecznie przeciwdziałał lub eliminował powstałe zagrożenie.

Absolwent, pogłębiając podstawy teoretyczne z zakresu nauk o obronności i nauk pokrewnych, będzie wykorzystywał nowoczesne programy i metody do eliminowania wyzwań i powstałych zagrożeń. W szczególności absolwent tego kierunku będzie potrafił zorganizować i przeciwdziałać sytuacjom kryzysowym. Ponadto będzie potrafił umiejętnie wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z obronnością państwa. Absolwent będzie również przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze obronności bezpieczeństwa państwa – posiadając gruntowną wiedzę o systemie obronnym państwa oraz umiejętności budowania zespołów pracowniczych, stwarzania atmosfery twórczej i sprawnej realizacji zadań.

Specjalności

  • obronność państwa
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!