Lotnictwo

Kwalifikacje absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku lotnictwo otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, będzie wykazywał się znajomością podstaw teoretycznych w obszarze nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa. Posiadając umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i funkcjonowania instytucji lotniczych będzie przygotowany do wykonywania funkcji doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej, związanych z lotnictwem cywilnym i państwowym. Absolwent, dysponując również wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa, a w szczególności wykorzystania zasobów obronnych lotnictwa cywilnego i państwowego, będzie także przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji kierowniczych w instytucjach w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz będzie posiadał zdolności związane z organizacją współpracy pomiędzy elementami cywilnymi i wojskowymi. Absolwent kierunku lotnictwo będzie posiadał: umiejętności stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania; umiejętności pełnienia właściwych ról na poszczególnych szczeblach kierowniczych związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych; umiejętności interpersonalne i koncepcyjne; umiejętność twórczego myślenia i działania, związane z koniecznością dostosowywania się do zmiennych warunków otoczenia. Ponadto będzie dysponował umiejętnościami związanymi ze: znajomością technik komputerowych, języka obcego, pracy zespołowej, przygotowaniem do podjęcia ewentualnej pracy naukowej zgodnej ze specjalnością, w tym umiejętności pozyskania i weryfikacji informacji z różnych źródeł, jej przetwarzania, analizy, syntezy, prezentacji wyników. Będzie również dysponował niezbędną wiedzą do podjęcia dalszych studiów oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy. Absolwent będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią w obszarze wybranej specjalności kierunku lotnictwo. Absolwent specjalności organizacje lotnicze będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania i zarządzania oraz kierowania organizacjami i instytucjami lotniczymi, a także wiedzą specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa, w szczególności w aspekcie użycia i dowodzenia lotnictwem. Będzie również dysponował niezbędna wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze zagadnień związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie. Będzie znał i rozumiał procesy zachodzące w społeczeństwie oraz zasady funkcjonowania lotnictwa oraz zakres jego użycia w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Absolwent specjalności zarządzanie ruchem lotniczym będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania i zarządzania oraz kierowania organizacjami i instytucjami lotniczymi, w szczególności odpowiedzialnymi za zarządzanie przestrzenią powietrzną oraz przepisów obowiązujących w ruchu lotniczym, systemów komunikacji, nawigacji, dozorowania i zarządzania ruchem lotniczym. Będzie także posiadał wiedzę specjalistyczną dotyczącą systemu obronnego państwa, w szczególności w aspekcie wykorzystania lotnictwa. Będzie również dysponował niezbędną wiedzą teoretyczną i praktyczną w obszarze zagadnień związanych z bezpieczeństwem w lotnictwie oraz w zakresie komercyjnego i militarnego wykorzystania przestrzeni powietrznej przez lotnictwo. Będzie znał i rozumiał procesy zachodzące w społeczeństwie oraz zasady funkcjonowania lotnictwa w narodowej i międzynarodowej przestrzeni powietrznej, a także zakres jego użycia w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Specjalności

  • organizacje lotnicze
  • ruch lotniczy
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!