Logistyka

O kierunku W ramach programu studiów oraz wybranej specjalizacji studenci zdobywają rzetelną wiedzę na poziomie szkoły wyższej odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Ponadto poznają istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Zdobywają umiejętności organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego. Studia pierwszego stopnia (licencjackie) realizowane są w trzech specjalnościach: logistyka systemów gospodarczych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, transport, w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. O przyjęcie na studia, w trybie postępowania rekrutacyjnego ustalonego przez Senat AON, mogą ubiegać się osoby legitymujące się maturą.

  • Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (uczelnia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych).
  • Kierunek logistyka jest realizowany w AON na studiach I i II stopnia, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kwalifikacje absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka otrzymujący tytuł zawodowy licencjata będzie wykazywać się wiedzą na poziomie szkoły wyższej, odzwierciedlającą istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych i innych organizacji. Ponadto pozna istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klientów –  osób fizycznych i prawnych. Zdobędzie także umiejętności planowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych i innych organizacjach oraz modernizacji ich systemów logistycznych. Absolwent specjalności logistyka systemów gospodarczych będzie przygotowany do wykonywania obowiązków specjalisty ds. logistyki (zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji) w komórkach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Absolwent specjalności logistyka w sytuacjach kryzysowych będzie przygotowany do wykonywania obowiązków specjalisty ds. logistyki w zespołach zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej i państwowej. Absolwent specjalności transport będzie przygotowany do planowania, realizacji i kontrolowania procesów transportowych w podmiotach gospodarczych i innych organizacjach. Absolwent będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu logistyki i wybranego profilu studiów. Powinien posiadać umiejętności pracy w zespole oraz samokształcenia, a także niezbędną wiedzę do podjęcia dalszych studiów. Specjalności

  • logistyka systemów gospodarczych
  • logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • transport
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!