Komenda

rektor-komendant

rektor Parafianowicz

Płk dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej (w 1991 r.). Zajmował stanowiska dowódcy plutonu i kompanii w 1 Brygadzie Saperów. W 1999 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej. Do 2006 roku zajmował stanowiska oficera operacyjnego i starszego oficera operacyjnego w Oddziale Operacyjnym Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2006 roku został dowódcą 3 Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego. W latach 2008–2011 szef wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do 2014 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, następnie w Ośrodku Monitorowania i Analiz MON.

24 marca 2016 r. wyznaczony na stanowisko rektora-komendanta  Akademii Obrony Narodowej.

 

prorektor ds. wojskowych

Komenda Dariusz Majchrzak

Płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK służbę wojskową rozpoczął w 1991 roku. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu w 1995 zajmował stanowiska dowódcze w 11 DKPanc w Żaganiu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej w roku 2004 pełnił służbę jako nauczyciel i pracownik naukowy w komórkach organizacyjnych AON. Uczestniczył w operacji stabilizacyjnej w ramach V zmiany PKW Irak na stanowisku szkoleniowym. Po obronie doktoratu został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Swoje zainteresowania naukowe ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, skupiając swój wysiłek badawczy takich obszarach jak: identyfikacja zagrożeń skutkujących sytuacjami kryzysowymi i kryzysami; analizą procesów i zjawisk w środowisku bezpieczeństwa w zakresie potrzeby użycia sił zbrojnych, teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego oraz zarządzanie kryzysowe w ujęciu międzynarodowym, głównie w perspektywie działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Jest autorem wielu publikacji oraz uczestnikiem zespołów naukowych w rozwojowych projektach naukowych. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć: Znaczenie systemu zarządzania kryzysowego w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego (2011), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (2011), Reagowanie kryzysowe w Unii Europejskiej (2012), New threats for European Union in the face of new challenges (2013), Zarządzanie kryzysowe jako zorganizowane działania odpowiedzialnych organów i podmiotów (2013), Zarządzanie kryzysowe w wymiarze lokalnym. Organizacja, procedury, organy i instytucje (2014), Bezpieczeństwo militarne Polski (2015).

prorektor ds. dydaktycznych

rektor Sobolewski

Płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (1989), Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów we Wrocławiu (1992), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (1997) oraz studiów podyplomowych kierunek pedagogika w Akademii Obrony Narodowej (1998). Po ukończeniu szkoły oficerskiej w latach 1989–1995 zdobył bogate doświadczenie w zakresie dowodzenia i szkolenia, pełniąc służbę w jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej SZ RP.  W uczelniach wyższych pełnił funkcje prodziekana wydziału i dyrektora instytutu, kierownika studiów doktoranckich oraz kierownika zakładu.

W 1997 roku rozpoczął działalność dydaktyczno-naukową w Akademii Obrony Narodowej na stanowisku asystenta. W 2000 roku obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk wojskowych. W zakresie działalności naukowej organizował i uczestniczył w zespołach badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w problematyce szeroko pojętego bezpieczeństwa militarnego. Zainteresowania naukowe skupiał na rozwiązywaniu militarnych sytuacji kryzysowych w środowisku miejskim – efektem finalnym była rozprawa habilitacyjna z tego zakresu i uzyskanie w 2008 roku stopnia doktora habilitowanego.

Następnie  swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego, specjalizując się w obszarach: zagrożenia bezpieczeństwa państwa (militarne i niemilitarne), zarządzanie kryzysowe w Polsce, operacje reagowania kryzysowego UE i NATO, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika zespołu realizującego projekty badawcze z obszaru bezpieczeństwa i obronności, których produkty były wyróżniane w środowisku krajowym oraz międzynarodowym. Jest autorem i  współautorem około 200 publikacji z obszaru bezpieczeństwa, a także obronności państwa. W uznaniu dorobku naukowego i dydaktycznego w 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

Aktywnie uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, obronności oraz zarządzania kryzysowego w urzędach centralnych i administracji terenowej. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa.

Na funkcję prorektora ds. dydaktycznych został wybrany w maju 2016 roku.

prorektor ds. naukowych

prorektor Wrzosek - Kopia

Płk prof. dr hab. Marek WRZOSEK – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986), Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów AON (1992) oraz Akademii Obrony Narodowej (1995). Ukończył studia podyplomowe na kierunku pedagogika (1996). Brał udział w kursach i szkoleniach poza granicami kraju.

W czasie służby wojskowej pełnił kolejno funkcje: dowódcy plutonu rozpoznawczego, dowódcy kompanii rozpoznawczej, oficera rozpoznania pułku, oficera wydziału rozpoznawczego dywizji.

Po ukończeniu AON został asystentem w Katedrze Rozpoznania Wojskowego i Armii Obcych, a następnie w Katedrze Taktyki Ogólnej. Pracował jako adiunkt w Instytucie Zarządzania i Dowodzenia AON, potem jako kierownik Zakładu Rozpoznania Wojskowego i Walki Elektronicznej, następnie Komendant Instytutu Zarządzania i Dowodzenia, po czym został wyznaczony na stanowisko Zastępca Komendanta – Prodziekan Wydziału Wojsk Lądowych. W latach 2008-2015 był prodziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON. Na funkcję prorektora ds. naukowych został wybrany w maju 2016 roku.

W 2000 roku obronił rozprawę doktorską w dziedzinie nauk wojskowych (wyróżnienie Komendanta-Rektora AON za najlepszą pracę doktorską), a w 2007 uzyskał habilitację w tej samej dziedzinie, od 2014 roku jest profesorem nauk społecznych.

Od wielu lat w pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemem rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności – oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym. Realizatorem i uczestnikiem prac naukowo-badawczych oraz projektów, w tym także z udziałem podmiotów zagranicznych (Europejska Agencja Obrony). Wśród najbardziej istotnych publikacji książkowych można wymienić: Dezinformacja jako komponent operacji informacyjnych (2005), Ocena przeciwnika i prognozowanie zagrożenia w wojskach lądowych (2008), Procesy informacyjne w zarządzaniu organizacją zhierarchizowaną (2010), Identyfikacja zagrożeń organizacji zhierarchizowanej (2011), Polska Unia Europejska, NATO – wobec wyzwań i zagrożeń (2012), Współczesne zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa europejskiego (2013), Rozpoznanie wojskowe w sytuacjach kryzysowych. Teoria i praktyka (2014).

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżniony nagrodą (II stopnia) Ministra Obrony Narodowej. Odznaczony między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Wojskowym Krzyżem Zasługi. W 2014 roku wyróżniony został tytułem honorowym Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej (złota odznaka).

prorektor ds. studenckich

kanclerz

Komenda kanclerz

Dr Tomasz BASZCZYŃSKI jest dyplomowanym ekonomistą, absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu.

W 1992 roku uzyskał tytuł magistra w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie w 1994 roku ukończył Podyplomowe Studium Ochrony i Kształtowania Środowiska SGGW. W 2007 roku w Akademii Obrony Narodowej uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności ekonomika bezpieczeństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu jednostkach wojskowych na terenie kraju, a następnie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i Departamencie Budżetowym MON. Ostatnio (od 2007 roku) zajmował stanowisko szefa finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
 

tel. 261-813-135
t.baszczynski@aon.edu.pl

 

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!