Informacje o działalności naukowej AON

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Obrony Narodowej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym oraz badań prowadzonych w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa prowadzonych na rzecz strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Akademia Obrony Narodowej prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności.

Świadczy usługi badawcze na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa i Sił Zbrojnych RP; kształci i promuje kadry naukowe; realizuje doskonalenie zawodowe kadr wojskowych i cywilnych na potrzeby systemu bezpieczeństwa państwa; prowadzi doradztwo naukowe i działalność ekspercką w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa; bierze udział w pracach organizacji międzynarodowych i zagranicznych instytucji naukowych.

Uczelnia, wykorzystując doświadczenia zdobyte przez polskich oficerów w strukturach międzynarodowych gromadzi unikalny, analityczny materiał badawczy, który stanowi podstawę do tworzenia nowoczesnych organizacyjnie i technologicznie narzędzi dowodzenia i zarządzania w sytuacjach wojennych i kryzysowych, w sieciocentrycznym środowisku działań.

Zakres badań realizowanych w AON obejmuje problematykę dotyczącą głównie:

•uwarunkowań bezpieczeństwa Polski w kontekście zobowiązań sojuszniczych, integracji europejskiej i globalizacji;

•diagnozowania stanu systemu bezpieczeństwa narodowego oraz prognozowania kierunków jego rozwoju;

•doskonalenia podsystemu kierowania systemu bezpieczeństwa narodowego;

•doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego Polski w kontekście rozwiązań Unii Europejskiej i NATO;

•tworzenia nowych rozwiązań na potrzeby koncepcji działań połączonych oraz planowania działań w wielonarodowych połączonych operacjach wojennych i reagowania kryzysowego;

•tworzenia koncepcji użycia sił zbrojnych i ich rodzajów na sieciocentrycznym polu walki;

•doskonalenia systemów dowodzenia i rozpoznania wojsk lądowych;

•prognozowania kierunków rozwoju sił powietrznych;

•modelowania działań bojowych;

•wykorzystania systemów symulacyjnych w szkoleniu dowództw i sztabów Sił Zbrojnych RP i NATO.

Akademia Obrony Narodowej posiada niezbędne doświadczenie i potencjał do realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa operacjonalizujących strategię rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego.

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzone w uczelni pozostają w ścisłym związku z realizowanymi przez nią zadaniami na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa i wpisują się w obszar jej odpowiedzialności dydaktycznej. AON, jako uczelnia wiodąca w dyscyplinach nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności podejmuje także w zakresie wymienionych dyscyplin tematy naukowe, które nie są powszechnie realizowane w uczelniach cywilnych z racji ograniczonego kręgu odbiorców i dostępności materiałów, często stanowiących tajemnicę państwową.

Problemy badawcze rozwiązywane przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej wynikają przede wszystkim ze zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa i obronności, ale także z potrzeb doskonalenia organizacji i różnych systemów sił zbrojnych, a także niemilitarnych systemów bezpieczeństwa oraz zasad, form i sposobów ich użycia w zróżnicowanych rejonach operacyjnych, charakteryzujących się skomplikowaną sytuacją polityczno-militarną oraz geograficzną i klimatyczną.

Na wybór głównych kierunków i tematyki badań naukowych oraz prac rozwojowych znaczny wpływ wywierają potrzeby Sił Zbrojnych RP wynikające z prowadzonych przez nie działań militarnych i niemilitarnych w różnych zakątkach świata. Naukowcy AON uwzględniają w badaniach konieczność ciągłej modyfikacji zasad, form  i sposobów użycia naszych sił zbrojnych w wielonarodowych operacjach NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Uczelnia, wykorzystując doświadczenia zdobyte przez polskich oficerów w strukturach międzynarodowych gromadzi unikalny, analityczny materiał badawczy, który stanowi podstawę do tworzenia nowoczesnych organizacyjnie i technologicznie narzędzi dowodzenia i zarządzania w sytuacjach wojennych i kryzysowych, w sieciocentrycznym środowisku działań.

Podejmowane problemy badawcze wynikają też z przewartościowań w sztuce wojennej, będących rezultatem wdrażania nowych koncepcji prowadzenia działań militarnych i niemilitarnych bazujących na tworzeniu zdolności operacyjnych sił zbrojnych w relacji do planowanego efektu końcowego działań.  Podkreślić należy, że zarówno głęboka transformacja w zakresie koncepcji użycia sił zbrojnych, jak i wynikające stąd misja, domena oraz zadania sił zbrojnych wymagają dalszego zintensyfikowania badań naukowych w obszarach polityki bezpieczeństwa i obrony, sztuki wojennej, zarządzania kryzysowego. Badanie te będą prowadzone na użytek procesu dydaktycznego oraz w celu zaspokojenia potrzeb podmiotów systemu bezpieczeństwa narodowego, a w tym systemu obronnego państwa.

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!