Ekonomika obronności

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomika obronności będzie posiadać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii, zarządzania i nauk obronnych oraz umiejętności praktyczne pozwalające na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów na średnich szczeblach kierowania i zarządzania w strukturach systemu obronnego państwa. Będzie specjalistą w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi w gospodarce narodowej, a w szczególności w przemyśle zbrojeniowym i innych ogniwach systemu obronnego zarówno militarnych jak i pozamilitarnych.

Posiadając wiedzę i umiejętności stosowania analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, rachunkowości, statystyki ekonomicznej, ekonometrii i audytu wewnętrznego będzie zdolny do rozwiązywania specjalistycznych problemów z zakresu zarządzania produkcją i usługami w obszarze obronności, finansowania systemu obronnego, infrastruktury obronnej, wsparcia przez państwo gospodarza, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, programowania i modelowania gospodarczo – obronnego. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne umożliwią mu także prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Będzie także potrafił swobodnie  poruszać się  w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent będzie znać język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się w tym języku terminologią z zakresu ekonomiki obronności i zarządzania. Będzie  posiadać umiejętności pracy w zespole, a także niezbędną wiedzę do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz umiejętności samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Studia w specjalności:

  • ekonomika obronności państwa
W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!