Centrum Współpracy Międzynarodowej

O Centrum

Centrum Współpracy Międzynarodowej jest administracyjną jednostką organizacyjną Akademii Obrony Narodowej. Podlega prorektorowi ds. wojskowych. Realizuje zadania w zakresie planistycznego, koordynacyjnego, organizacyjnego oraz merytorycznego zabezpieczenia współpracy Akademii Obrony Narodowej z partnerami zagranicznymi.

Centrum realizuje także zadania wynikające z uczestniczenia Akademii Obrony Narodowej w programach sektorowych Unii Europejskiej.

W skład Centrum wchodzą: 1) zespół ds. współpracy zagranicznej; 2) zespół ds. Procesu Bolońskiego.

Władze

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Piotr Wierzbicki tel. 261-813-594 kom. 602 590 901 p.wierzbicki@aon.edu.pl Szef zespołu ds. Procesu Bolońskiego Uczelniany Koordynator Programu Erasmus ppłk dr Andrzej Soboń tel. 261-813-823 a.sobon@aon.edu.pl Szef zespołu ds. współpracy zagranicznej Jerzy Pietras tel. 261-813-651 kom. 602 329 403 j.pietras@aon.edu.pl

Współpraca z zagranicą

Akademia Obrony Narodowej prowadzi intensywną i aktywną współpracę z wieloma partnerami zagranicznymi, zarówno w relacjach dwu- jak i wielostronnych. Największy udział w tej współpracy mają NATO i Unia Europejska, a także tradycyjni partnerzy ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii oraz ze wszystkich najbliższych państw sąsiedzkich, będących jednocześnie członkami NATO i UE.

Akademia Obrony Narodowej uczestniczy w szeregu programów oferowanych przez NATO i Unię Europejską partnerom, m.in. w NATO Defence Education Enhancement Program (DEEP).

W ramach Programu Erasmus Akademia współpracuje z 48 europejskimi uczelniami zagranicznymi (w tym 9 uczelniami "mundurowymi"). Z każdym rokiem akademickim wzrasta dynamicznie liczba studentów Akademii, wyjeżdżających do uczelni zagranicznych, jak i studentów zagranicznych, studiujących w AON. Tak samo z każdym rokiem zwiększa się liczba oficerów zagranicznych – słuchaczy studiów i kursów prowadzonych w Akademii w języku polskim oraz w języku angielskim.

Akademia jest uczestnikiem kilku gremiów wielonarodowych, m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych (International Society on Military Sciences – ISMS) skupiającego uczelnie obronne z państw Europy zachodniej i Północnej (plus Kanada) oraz Środkowoeuropejskiego Forum Edukacji Wojskowej (Central European Forum on Military Education – CEFME), skupiającego z kolei uczelnie obronne z państw Europy Środkowej i Północnej od Bałtyku do Adriatyku i Morza Czarnego).

W minionych latach coraz częściej wykłady w Akademii prowadzone są w języku angielskim – wykłady gościnne wygłaszają znane osobistości formatu światowego.

Program Erasmus

Dokumenty do pobrania

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!