Bezpieczeństwo narodowe

specjalność:
zarządzanie kryzysowe
ochrona i obrona narodowa
przygotowania obronne
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo lotnicze
national and international security


Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe II stopnia

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!