Administracja

specjalność:
administracja rządowa
administracja bezpieczeństwa narodowego
samorząd terytorialny

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku administracja

W lewo
W prawo
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!